Eva Augustínová - Knižnice ako fenomén kultúrneho dedičstva Slovenska a Slovákov

Eva Augustínová - Knižnice ako fenomén kultúrneho dedičstva Slovenska a Slovákov

Obsah knižníc sa v minulosti i v prítomnosti rozhodujúcou mierou stal súčasťou výmeny informácií a výstavby duchovných hodnôt spoločnosti. každá národná kultúra sa usiluje primeraným spôsobom interpretovať a využívať písomné kultérne dedičstvo zhromaždené v knižniciach, archívoch, múzeách alebo u jednotlivcov. Historickú knižnicu nemôžeme považovať len za súbor uložených dokumentov, ale v prvom rade sa komunikáciu hodn§t, ich recepciu, výmenu a obohatenie. V rámci dejín knižnej kultúry patria dejiny knižníc a knižných zbierok medzi najvýznamnejšiu disciplínu. V knižniciach sa uchovávajú a odrážajú dôležitú témy a udalosti národného, duchovného, kultúrneho, spoločenského a politického života vrátane ich nadnárodných, medzikultúrnych i multikúltúrnych konexií a kontextov. Výskum dejín knižníc sa priamo viaže na ďalšie vedné disciplíny a ich dejiny. V oblasti politických dejín boli knihy a knižnice jedným z prvkov politického pohybu, v spoločeských dejin ách sa výskum viaže na jednotlivé spoločenské skupiny, čitateľskú komunitu. Monografia podáva pohľad na jednotlivé typy knižníc na Slovensku a na ich príklade predstavuje dejinný vývoj tejto neopomenuteľnej zložky kultúrneho dedičstva Slovenska a Slovákov.

 

Partneri

atv.jpg
nemak_nove_logo.jpg
nasziarlogo.jpg
logo_mestske-noviny.jpg
logo_ziarnadhronom.svg
ziar24_sk.png