Dnes je 31.05.2023, meniny má Petronela/Petrana.

Všeobecné obchodné podmienky MsKC

   Všeobecné  obchodné podmienky Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom

 

Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na predaj vstupeniek na všetky podujatia organizované Mestským kultúrnym centrom v Žiari nad Hronom (ďalej len „MsKC“) alebo v spolupráci s MsKC.

Vstupenky 

 1. Pod vstupenkou sa rozumie oprávnenie vstupu návštevníka – odberateľa na podujatie organizované MsKC, príp. organizované treťou osobou na základe dohody s MsKC a oprávnenie návštevníka – odberateľa využívať s tým spojené priestory a služby MsKC.
 2. Vstupenky je možné zakúpiť priamo na predajnom mieste v pokladni MsKC, ktorá sa nachádza v Informačnom centre v MsKC a v Knižnici Michala Chrásteka, alebo si ich možno objednať / rezervovať prostredníctvom rezervačného systému MsKC. Rezervácia vstupeniek je možná max. 3 dni odo dňa rezervácie. Opakované prerezervovanie miest je považované za úmyselné blokovanie miest, a tým nepriame poškodzovanie organizátora. Tieto rezervácie môžu byť po predošlom upozornení zrušené a používateľ, ktorý tieto rezervácie vytvára, nebude mať prístup k svojej rezervácii. Posledná rezervácia končí 3 pred začiatkom podujatia, následne je možný len osobný predaj.
 3. Rezervácia vstupeniek do Kina Hron vyprší 15 minút pred začatím daného filmového premietania, o čom je zákazník informovaný ihneď po ukončení rezervácie v rezervačnom systéme prostredníctvom e-mailu (potvrdenia objednávky), pokiaľ bol e-mail správne zadaný. Takto uvoľnené vstupenky môže prevádzkovateľ ponúknuť iným návštevníkom bez ďalšieho oznámenia zákazníkovi.
 4. Vstupenky na niektoré podujatia MsKC si môžete zakúpiť aj na predajných miestach siete Ticketportal a on-line na ticketportal.sk – tieto podujatia sú označené v propagačných materiáloch MsKC „ticketportal“ .
 5. Vstupenka MsKC je cenina a jej falšovanie sa trestá podľa príslušného zákona.
 6. Po zakúpení vstupenky si prekontrolujte správnosť jej údajov.
 7. Vstupenka bez kontrolného kupónu alebo inak poškodená vstupenka je neplatná a jej majiteľovi nebude umožnený vstup na podujatie.
 8. V prípade straty vstupenky neposkytujeme novú/náhradnú vstupenku.
 9. Vstup do hľadiska po začiatku predstavenia nie je povolený.
 10. Za niektoré vstupenky na podujatia MsKC je možné platiť ceninovými poukážkami -  kultúrnymi  poukazmi Ministerstva kultúry  
 11. O zrušení a zmene programu informuje MsKC prostredníctvom webovej stránky mskcentrum.sk, facebooku MsKC a oznamom v pokladni MsKC alebo v knižnici. Hromadných zákazníkov informuje MsKC aj telefonicky alebo emailom, ak má k dispozícii kontaktné údaje.
 12. Zakúpené vstupenky nie je možné vrátiť, stornovať. V prípade, ak sa podujatie nezrealizuje (zrušenie predstavenia alebo zmena programu), vstupné bude vrátené v plnej výške do 3 pracovných dní po predložení neporušenej vstupenky na dané podujatie na mieste, kde bola zakúpená.
 13. Ak zákazník v prípade zmeny podujatia navštívi náhradne podujatie, stráca nárok na vrátenie vstupného, ako aj na náhradu prípadného cenového rozdielu medzi pôvodným a náhradným podujatím.
 14. Počas predstavenia je zakázaná konzumácia nápojov a jedál, používanie audiovizuálnych zariadení a mobilných telefónov. Fotografovanie a výroba audio a video záznamu predstavenia sú zakázané.
 15. Do kina Hron je zakázaný vstup s občerstvením zakúpeným mimo priestorov MsKC, s nápojmi v neuzatvárateľných obaloch, so psami a inými zvieratami, s výnimkou zvierat, ktoré sú sprievodcami ZŤP osôb, s objemnou batožinou.

 Zľavy

 Uvedené zľavy sa vzťahujú len na podujatia organizované MsKC a určujú sa individuálne na každé podujatie. Nevzťahujú sa na podujatia riešené formou prenájmov a na vybrané mimoriadne podujatia. Tieto podujatia sú označené v propagačných mesačných materiáloch MsKC. Zľavy sa dajú uplatniť po predložení príslušného platného dokladu v pokladni MsKC a v knižnici.. Príslušným dokladom sa rozumie: študentský/školský preukaz, preukaz ZŤPS, občiansky preukaz (dôchodca).

 1. Zľavy pre dôchodcov
 2. Zľavy pre ZŤPS
 3. Zľavy pre deti
 4. Mimoriadne zľavy – podľa stavu predaja vo výnimočných prípadoch schvaľuje riaditeľ MsKC, v prípade jeho neprítomnosti štatutárny zástupca alebo vedúci ekonomického úseku. Vybrané zľavnené predstavenia sú zverejnené v pokladniciach MsKC.
 5. Darcovia krvi – po predložení preukazu plakety, okrem bronzovej Jánskeho plakety. Zľava platí iba pre viacnásobných darcov- od striebornej Jánskeho plakety (20 odberov a vyššie).
 6. Voľné vstupenky, resp. vstupenky so zľavou 100% schvaľuje riaditeľ MsKC na základe dokladu o poskytnutí 100% zľavy.

Zľavy nie je možné kombinovať.

 Všeobecné ustanovenia 

 1. Všeobecné obchodné podmienky MsKC sú prístupné na nahliadnutie v sídle MsKC a v pokladni MsKC a v knižnici.
 2. Všeobecné obchodné podmienky MsKC nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.1.2019
 3. Akékoľvek zmeny a jej doplnenia formou dodatkov musia byť štatutárnym zástupcom MsKC podpísané a zverejnené na predajných miestach MsKC ako aj na mskcentrum.sk.

 

Námety a pripomienky zasielajte na: riaditelka@mskcentrum.sk

V Žiari nad Hronom, 18.12.2018                                                                                                 

 

                                                                                   PhDr. Michaela Pribilincová, PhD.

                                                                                                    riaditeľka       

Nájdete nás na Facebook-u