Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ:

Mestské kultúrne centrum

Sídlo: 

SNP 119, 965 01 Žiar nad Hronom

Štatutárny zástupca:    

PhDr. Michaela Pribilincová, PhD. - riaditeľka

 

Tel.:  0917 446 512

 

E-mail:  pribilincova@gmail.com

 

 

 

 

 Kontaktné osoby:  

Alena Čerťaská - ekonómka

 

Tel.:  0915 431 362
E-mail:  prenajmymskc@gmail.com

 

 

 

 

IČO:

37952005

Bankové spojenie: 

VÚB, a. s.

Číslo účtu: 

1801556257/0200

 

VO môže zverejniť:
 
§ 22 ods. 2 zákona - predbežné oznámenie a pravidelné informatívne oznámeniem
§ 92 ods. 5- oznámenia používané vo verejnom obstarávaní po ich uverejnení vo vestníku uverejniť na internete vo svojom profile. Ďalšie informácie týkajúce sa verejného obstarávanie.
 
 
VO musí zverejniť:
 
zákazku kde je predpokladaná hodnota (PH) nad 1000 € min. 3 pracovné dni (PD) pred
§ 41 ods. 1 najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej ako "Ostatné" a časti ponuky, označenej ako "Kritériá" je verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný zverejniť v profile informáciu s uvedením dátumu otvárania príslušnej časti ponuky
§ 44 ods. 2 - verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa odseku 1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile
§ 21 ods. 2 - správu o každej zákazke - zverejniť do 10 PD od uzatvorenia zmluvy
§ 49a - SP, zmluvy, dodatky, dokumenty ktoré preukazujú dodanie zákazky, sumu uhradeného plnenia zo zmluvy , zoznam subdodávateľov, ponuky uchádzačov a pod.
§ 67 ods. 6 - zverejnenie analýzy k použitej koncesii
Po zriadení Elektronického úložiska na UVO - profil VO

 

 

Informácie o zadaní zákaziek za r. 2013

Súhrnná správa za IV. štvrťrok 2013

Partneri

atv.jpg
nemak_nove_logo.jpg
nasziarlogo.jpg
logo_mestske-noviny.jpg
logo_ziarnadhronom.svg
ziar24_sk.png