Zásady spracovania osobných údajov

Vážení čitatelia,

v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v  súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z O ochrane osobných údajov (GDPR) s účinnosťou od 25. 5. 2018, vyplýva pre nás, ako prevádzkovateľa, povinnosť oznámiť Vám, aké osobné údaje o Vás spracúvame a ako ich používame.

Patríte medzi našich čitateľov, ktorí sa u nás zaregistrovali. Z tohto dôvodu spracúvame Vaše meno a  priezvisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, adresu, e-mailovú adresu a číslo telefónu. U nás v Mestskej knižnici berieme Vaše súkromie vážne a chceme Vás ubezpečiť, že sa o Vaše osobné údaje už od počiatku staráme v súlade s nariadením .

Vaše osobné údaje budeme aj naďalej používať výlučne pre potreby evidencie čitateľov.

Vašu e-mailovú adresu budeme používať len na zasielanie upomienok a oznámení o rezervácii.

Môžete nás kedykoľvek požiadať, aby sme Vašu e-mailovú adresu prestali používať .

Ak si neželáte, aby sme Vám naďalej uvedené informácie zasielali, oznámte nám to, prosím, elektronickou poštou a my Vás vyradíme zo zoznamu. E-mail: kniznica@gmail.com

Veríme, že aj naďalej ostanete s nami.

Pre detailné informácie o spracovaní Vašich osobných údajov navštívte naše aktuálne Zásady spracúvania osobných údajov.

Zásady spracúvania osobných údajov

V súlade so Zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov bola vykonaná analýza pre prevádzkovateľa.

Zásada zákonitosti

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s príslušnými zákonmi, smernicami, vyhláškami, ktoré tvoria súčasť obsahu jednotlivých záznamov o spracovateľských činnostiach.

Prevádzkovateľ v prípade spracúvania osobných údajov na iný účel, ako tie čo sú uvedené v jednotlivých záznamoch o spracovateľských činnostiach, má k dispozícii tlačivo na poskytnutie súhlasu od dotknutej osoby. Prevádzkovateľ je poučený , že nesmie spracovávať osobné údaje skôr, ako má od dotknutých osôb súhlas.

Zásada obmedzenia účelu

Prevádzkovateľ a ním poverené osoby získavajú a následne spracúvajú osobné údaje určené v súlade s účelom prevádzky. Na základe vykonanej analýzy, prevádzkovateľ dodržiava zásadu obmedzenia účelu a spracúva osobné údaje v súlade s účelom podľa obsahu jednotlivých záznamov o spracovateľských činnostiach.

Zásada minimalizácie osobných údajov

Prevádzkovateľ v súlade s obsahom jednotlivých záznamov o spracovateľských činnostiach určil ich minimálne nevyhnutný rozsah a tento prispôsobil aj v používaných informačných systémoch , ktoré sú nevyhnutné pre prevádzku. Osobné údaje sú uvedené v časti osobné údaje v jednotlivých záznamoch o spracovateľských činnostiach.

Zásady správnosti

Prevádzkovateľ a ním poverené osoby kontrolujú správnosť osobných údajov, ktoré ak nie je treba, aktualizujú spôsobom na to určeným. V prípade, že osobné údaje nie sú v súlade s účelom, alebo nie sú aktuálne, prevádzkovateľ má spracované postupy, kedy bez zbytočného odkladu takéto osobné údaje opraví alebo vymaže. Oprava je prípustná vtedy, ak sú osobné údaje v súlade so zásadou spracovania podľa účelu.

 

Zásada minimalizácie uchovávania

Prevádzkovateľ s prihliadnutím na účel spracovania, v jednotlivých záznamoch o spracovateľských činnostiach určil aká je minimálna dĺžka uchovávania osobných údajov. Pre takéto osobné údaje prevádzkovateľ prijal primeraný spôsob ochrany. Bližšie informácie sú v dokumentácii spracovanej podľa Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov, bezpečnostnom projekte. Pokiaľ niektoré 

z osobných údajov nie sú určené na archiváciu alebo štatistický účel, alebo prekročia hranicu minimálneho uchovávania, prevádzkovateľ takéto osobné údaje na to určeným spôsobom vymaže, zlikviduje.

Zásady integrity a dôvernosti

 

Prevádzkovateľ má v súlade so Zákonom č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a následných aktualizácií spracované bezpečnostné smernice a opatrenia. Počas prevádzky sa osobné údaje spracúvajú prostredníctvom primeraných technických prostriedkov. Prevádzkovateľ má prijaté primerané organizačné opatrenia pred prípadnou stratou , výmazom alebo poškodením osobných údajov.

Zásada zodpovednosti

Prevádzkovateľ je s uvedenými zásadami ako aj postupmi správania pre jednotlivé prípady oboznámený. V prípade požiadavky Úradu na ochranu osobných údajov ich vie preukázať.

 

OZNÁMENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov (č.18/2018 Zb.)

Názov prevádzkovateľa

Mestské kultúrne centrum

Ulica a číslo

SNP 119

Obec a PSČ

965 01 Žiar nad Hronom

Štát

Slovenská republika

Prevádzkovateľ

PhDr. Michaela Pribilincová, PhD.

Sprostredkovateľ

Nie je prevádzkovateľom poverený

Zodpovedná osoba

Je prevádzkovateľom poverená

 

Účel spracúvania osobných údajov

Mestské kultúrne centrum zabezpečuje pre širokú verejnosť kultúrne podujatia, filmové predstavenia, organizuje výstavy, galérie. Prostredníctvom knižnice sú to knižné výpožičky a internetové služby. Zabezpečuje priestory a služby pre výkon občianskych obradov a iných aktivít. Záujemca má k dispozícií registračný formulár. Po úspešnej registrácií a následnom prihlásením, môže využívať poskytované online objednávacie služby.

Právny základ spracúvania osobných údajov

spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme; dotknutá osoba alebo zákonný zástupca vyjadril súhlas so spracúvaním osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel

Kategórie dotknutých osôb

návštevníci, deti, študenti, zákonní zástupcovia

Rozsah osobných údajov

meno a priezvisko, adresa (ulica, číslo, PSČ, mesto, štát), telefónne číslo, mailová adresa

Doba uchovávania

Lehoty archivácie sa priraďujú na základe Smernice o registratúrnom poriadku a pláne.

V prípade kontroly sa osobné údaje poskytujú Dozornému úradu (Úrad na ochranu osobných údajov).

Osobné údaje sa nezverejňujú.

Prenos do tretých krajín alebo medzinárodných organizácií sa neuskutočňuje

Pri spracúvaní nepoužívame automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)

Prevádzkovateľ eliminoval možné riziká tým, že prijal primerané technické a prevádzkové zabezpečenie, ktoré  pravidelne kontroluje a vyhodnocuje.

 

Návštevníci, študenti, zákonní zástupcovia, môžu požadovať od prevádzkovateľa:

1

Prečo spracovávame osobné údaje, aké kategórie osobných údajov spracovávame, s kým osobné údaje zdieľame, ako dlho uchovávame osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty, odkiaľ osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)

2

Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.

2

Opravu osobných údajov – v prípade zmeny v osobných údajoch.

3

Výmaz osobných údajov – len ak je splnená (vypršala) priradená lehota pre archiváciu záznamu.

4

Obmedzenie spracúvania – sa použije vtedy, pokiaľ je požiadavka na opravu, alebo sa záznam s osobnými údajmi nedá vymazať.

5

Prenosnosť osobných údajov – len vtedy, ak prevádzkovateľ má zodpovedajúce programové vybavenie pre  štruktúrovanú podobu výstupu osobných údajov dotknutej osoby.

6

Podať námietku – dotknutá osoba môže uplatniť u prevádzkovateľa, alebo u Dozorného úradu.

 

Ak máte záujem získať podrobnejšie informácie ako sú uvedené v tomto vyhlásení, obráťte sa, prosím, na osobu zodpovednú za ochranu údajov: Turská Hedviga, info@thsconsulting.sk

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia.

Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením.

 

Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 25.5.2018

Partneri

atv.jpg
nemak_nove_logo.jpg
nasziarlogo.jpg
logo_mestske-noviny.jpg
logo_ziarnadhronom.svg
ziar24_sk.png