Dnes je 24.05.2022, meniny má Ela.

Občianske pohreby

       Smrť  človeka  je  veľmi  citlivou témou,  zvlášť,  keď  sa  nás  bytostne  dotýka.  Posledná rozlúčka  predstavuje  to  posledné,  čo  človeku  môžeme  odovzdať.  Je  to  vyjadrenie  myšlienok  hudbou,  poéziou,  slovom,  ale  aj  pohľadom,  výrazom  tváre  a to  všetko  robíme  v mene  najbližšej  rodiny  pre  zosnulého.  Preberáme  na  seba  zodpovednosť  za  to,  aby  občianska    rozlúčka  dôstojnou  formou  vypovedala  čo  najviac  o zosnulom  a  zároveň  bola  poďakovaním  za  hodnoty,  ktoré  zosnulý  vytvoril  a odovzdal  ľuďom  okolo  seba. 

 

Postup pri vybavovaní občianskeho pohrebu

1. Privolaný lekár vystaví doklad o obhliadke zosnulého.

 

2. Na základe vystaveného dokladu vykoná Pohrebná služba prevoz zosnulého.

    V Žiari nad Hronom svoje služby ponúkajú 2 Pohrebné služby:

-        Nezábudka – sídli oproti budove Všeobecnej nemocnice

         (kontakt: 0910999950,  0456725250)

-        Orchidea – sídli na Ul. SNP oproti hotelu Luna

   (kontakt: 0905230533, 0456738451)

Je na rozhodnutí pozostalých, ktorú z Pohrebných služieb si vyberú.

 

3. Prehliadajúci lekár vo Všeobecnej nemocnici vystaví „List o prehliadke mŕtveho“.

 

4. „List o prehliadke mŕtveho“ sa odovzdá na príslušnom Matričnom úrade podľa miesta úmrtia.

 

5. Matričný úrad vydá matričné doklady – úmrtný list, oznámenie o úmrtí, žiadosť o príspevok na

    pohreb...

 

6. Pozostalí dohodnú s Pohrebnou službou termín konania občianskej rozlúčky, vzápätí

    Pohrebná služba telefonicky kontaktuje odbornú pracovníčku pre  ZPOZ v MsKC, ktorá má na

    starosti organizačnú prípravu občianskej rozlúčky, potvrdí s ňou termín konania občianskeho

    pohrebu a dohodne dátum a hodinu stretnutia s pozostalými.

    (Silvia Hlôšková-kontakt: 0907805025, Mgr. Jela Šuleková-kontakt: 0903149578)

 

7. Stretnutie pozostalých s odbornou pracovníčkou pre  ZPOZ  v MsKC  

    (prístavba MsKC oproti Prioru, v budove sa nachádza aj  Mestská knižnica  M. Chrásteka).

- Na stretnutí pozostalí podľa svojho uváženia poskytnú pracovníčke informácie o zosnulom,

  potrebné k zostaveniu  nekrológu.

  (Meno a priezvisko zosnulého, dátum a miesto narodenia,  dátum a miesto úmrtia, príčina

   úmrtia, rodinný stav, dátum a miesto uzavretia manželstva, mená detí, vnukov, pravnukov,

   povahové črty zosnulého, záľuby zosnulého, počet súrodencov zosnulého, kde vyrastal,

   názvy miest kde žil a pôsobil, dosiahnuté vzdelanie – názvy a miesta absolvovaných škôl,

   zamestnanie – názvy a miesta pracovísk, kde bol zamestnaný, dátum odchodu do

   dôchodku, spôsob trávenia voľného času v dôchodkovom veku... ).

-   Výber hudby podľa želania pozostalých:

    v prípade pochovávania do zeme  sa vyberajú  2 hudobné skladby – piesne,

    v prípade kremácie sa  vyberajú 3 skladby – piesne.

    Pozostalí majú možnosť priniesť na stretnutie CD s vopred pripravenými skladbami, ale nie

    je to podmienka.

 

8.  V prípade, že zosnulý nemal trvalý pobyt v Žiari nad Hronom, pracovníčka MsKC  od

      pozostalých  vyberie stanovený poplatok za pohreb 66,39 €.

 

9. Dohodnutý termín pohrebu môžu dať pozostalí vyhlásiť do miestneho rozhlasu –  informácie

     na MsÚ.

 

 Scenár občianskej rozlúčky – kremácia:

    a) Príchod vykonávateľa občianskeho pohrebu – smútočného rečníka a pracovníčky ZPOZ,

        prípadne recitátora

    b) Báseň + úvod

    c) Hudba (pieseň)

    d) Smútočný príhovor

    e) Hudba (pieseň)

    f)  Báseň

    g) Záver – poďakovanie prítomným za účasť v mene smútiacej rodiny

    h) Kondolovanie smútočného rečníka a pracovníčky ZPOZ najbližším príbuzným, ktorí sedia

        v prvom rade

   ch)Vynášanie rakvy – pracovníci pohr. služby

     i) Smútočný sprievod za sprievodu hudby k bráne cintorína

     j) Kondolovanie prítomných najbližšej rodine

 

Scenár občianskej rozlúčky – pochovávanie do zeme:

    a) Príchod vykonávateľa občianskeho pohrebu – smútočného rečníka a pracovníčky ZPOZ,

        prípadne recitátora

    b) Báseň + úvod

    c) Hudba (pieseň)

    d) Smútočný príhovor

    e) Kondolovanie smútočného rečníka a pracovníčky ZPOZ najbližším príbuzným, ktorí sedia

        v prvom rade

    f) )Vynášanie rakvy – pracovníci pohr. služby

    g) Smútočný sprievod k hrobovému miestu za sprievodu hudby

    h) Báseň

   ch) Smútočný príhovor

     i) Záver – poďakovanie prítomným za účasť v mene smútiacej rodiny

     j) Kondolovanie prítomných najbližšej rodine

 

 

Nájdete nás na Facebook-u